Lewis Ingall

Tel: +1 312 541 6772

E: lewis.ingall@heitman.com